نمایندگان نهاوند از سال1285 تا امروز

نمایندگان
نهاوند از سال1285تا امروز

١دورۀ اول مجلس، از 13مهرماه 1285تا 13مهرماه 1287 جناب آقای ناظم العلماء، نماینده مشترک نهاوند،ملایر،تویسرکان(دولت آباد)

2-دوره دوم، از 24 آبانماه 1288تا 3 دیماه 1290جناب آقای حاج محسن آقا مصدق الممالک نماینده مشترک نهاوند، ملایر(دولت آباد)، تویسرکان

3-دوره سوم ،از آذرماه 1293تا 21 آبان 1294جناب آقای شیخ محمد حسن ننجی نماینده مشترک نهاوند، ملایر(دولت آباد)، تویسرکان

4-دوره چهارم ،از اول تیرماه 1300تا اول تیرماه 1302جناب آقای سید اسماعیل ملایری شیخ نماینده مشترک نهاوند، ملایر(دولت آباد)، تویسرکان


منبعد این سه شهر دارای دو نماینده شده اند

5-دوره پنجم از 1302تا 1304جناب آقای سید اسماعیل ملایری شیخ الاسلام نمایندۀ مشترک نهاوند، تویسرکان ، ملایر(دولت آباد) نهاوند شیخ جلال نهاوندی

6-دوره ششم ،از 19تیر ماه 1305تا 22مردادماه 1307جناب آقای هاشم آقا ملک مدنی نمایندگان مشترک نهاوند،تویسرکان ، ملایر(دولت آباد) و جناب آقای سید اسماعیل ملایری (شیخ الاسلام )

7-دوره هفتم ، از 14مهرماه 1307تا 14مهرما ه 1309 آقایان: اسماعیل ظفری و هاشم آقا ملک مدنی نمایندگان مشترک نهاوند، تویسرکان ،ملایر(دولت آباد)


8-دوره هشتم ، از 24آذرماه 1309تا 22دیماه 1311آقایان: میرزا حسن خان فرهمند (مخبر حضور)وهاشم آقا ملک مدنی نمایندگان مشترک نهاوند، تویسرکان ، ملایر(دولت آباد)

9-دوره نهم ، از 22اسفند ماه 1311تا 24فروردین ماه 1314آقایان میرزا حسن خان و هاشم آقاملک مدنی نمایندگان مشترک نهاوند،ملایر، تویسرکان

10-دوره دهم، از 15خرداد 1314تا 22خرداد 1316آقایان میرزا حسن خان و هاشم آقا ملک مدنی نمایندگان مشترک نهاوند، تویسرکان ، ملایر (دولـت آباد)

11-دوره یازدهم ، از 20شهریور 1316تا 27شهریور 1318آقایان میرزاحسن خان مخبر فرهمند (مخبرحضور) و هاشم آقا ملک مدنی

12-دوره دوازدهم ، از 3آبانماه 1318تا 19آبانماه 1320آقایان میرزاحسن خان مخبر فرهمند(مخبر حضور) و میرزا حسن خان و هاشم آقا ملک مدنی نمایندگان مشترک نهاوند،تویسرکان ،ملایر(دولت آباد)

13-دوره سیزدهم ، از 22 آبانماه 1320تا اول آذر ماه 1322آقایان میرزا حسن خان مخبر فرهمند(مخبر حضور)و هاشم آقا ملک مدنی نمایندگان مشترک نهاوند،ملایر،تویسرکان

14-دوره چهاردهم ، از 2 اسفند ماه 1322تا 21 اسفند 1324آقایان هاشم آقا ملک مدنی و اسماعیل ظفری نمایندگان مشترک نهاوند،تویسرکان، ملایر(دولـت آباد)

15-دوره پانزدهم از 25تیرماه 1326تا 6مرداد 1328آقایان اسماعیل ظفری و هاشم آقا ملک مدنی نمایندگان مشترک نهاوند، تویسرکان، ملایر(دولت آباد)
 

16-دوره شانزدهم از 2بهمن ماه 1328تا 29بهمن 1330آقایان هاشم آقا ملک مدنی و هادی مصدقی نمایندگان مشترک نهاوند، تویسرکان، ملایر(دولت آباد)

17-دوره هفدهم از 7اردیبهشت 1331تا 28آبانماه 1332آقایان هاشم آقا ملک مدنی و هادی مصدقی نمایندگان مشترک نهاوند، تویسرکان ،ملایر(دولت آباد)

18-دوره هیجدهم از 27اسفند ماه 1332تا 26فروردین ماه 1335 آقایان غلامحسین بوربور و علی اکبر جلیلوند رضایی نمایندگان مشترک نهاوند، تویسرکان ، ملایر(دولت آباد)

19-دوره نوزدهم از 10 خرداد 1335تا 29 خرداد 1339آقایان غلامحسین بوربور و علی اکبرجلیلوند رضایی نمایندگان مشترک نهاوند،تویسرکان، ملایر(دولت آباد)

20-دوره بیستم از 2اسفند ماه 1339تا 19اردیبهشت 1342آقای کشاورزیان نماینده مشترک نهاوند،تویسرکان ، ملایر(دولت آباد) .
در این دوره در نهاوند انتخابات انجام نگرفته است .

منبعددورۀ مجلس چهار ساله می شود

21-دوره بیست و یکم از 14 مهرماه 1342تا 13مهرماه 1346آقایان حسن صائبی و علی اکبر صفی پورنمایندگان مشترک نهاوند؛تویسرکان ،ملایر(دولت آباد)

22-دوره بیست و دوم از مهرماه 1346تا 9شهریور 1350 جناب آقای اسدالله مروتی انتخاب گردیدند.
 

از این دوره به بعد نهاوند خود دارای نماینده مستقل گردید

23-دوره بیست و سوم از 9شهریور ماه 1350تا 16تیر 1354نهاوند: آقای مهندس اسماعیل جلالی

24-دوره بیست و چهار از 17 مهرماه 1354تا 1357 نهاوند آقای مهندس پرویز مظفری

بدلیل وقوع انقلاب اسلامی نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت

25-اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی از 24اسفند ماه 1358شهیدمحمد علی حیدری تا انفجار محل سرچشمه

26-حجت الاسلام احمد زمانیان از انفجار حزب جمهوری اسلامی لغایت 7/3/1363

27-دومین دورۀ مجلس شورای اسلامی از 7/3/63لغایت 7/3/67 حجت الاسلام والمسلمین آقای احمدزمانیان

28-سومین مجلس شورای اسلامی از 7/3/67لغایت 7/3/71 حجت الاسلام والمسلمین آقای احمد زمانیان

29-چهارمین دورۀ مجلس شورای اسلامی 7/3/71لغایت 7/3/75 حجـت الاسلام آقای احمد زمانیان

30-پنچمین دورۀ مجلس شورای اسلامی از 7/3/75 لغایت 7/3/79 آقای مهندس محمدرضا علی حسینی عباسی

31-ششمین دورۀ مجلس شورای اسلامی از 7/3/79 لغایت 7/3/83 آقای مهندس محمدرضا علی حسینی عباسی
 

32-هفتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی از 7/3/83 لغایت 7/3/87 جناب آقای محمد تقی کاویانی

33-هشتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی 7/3/87 لغایت 7/3/91 جناب آقای دکتر مهدی سنائی

34-نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی 7/3/91 لغایت 7/3/95 جناب آقای دکترمهدی  سنائی

 

/ 1 نظر / 201 بازدید
narges

man ta hala nemidonstam nemayandeh ha ghabli ki bodan.mamnon